پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 07:16
فرم اطلاعات اولیه تامین کنندگان
اطلاعات عمومی شرکت
* نام شرکت :
* شناسه ملی :
* کد اقتصادی :
* نوع شرکت :
* آدرس دفتر مرکزی :
* آدرس کارخانه :
* تلفن :
* پست الکترونیک :
* نمابر :
* نوع فعالیت :
* تاریخ تاسیس :
* شماره ثبت :
* شرح کامل فعالیت :
* سقف امکان دریافت تضامین بانکی :
* رئیس هیئت مدیره و حیطه اختیارات :
* مدیر عامل و حیطه اختیارات :
* اعضاء هیئت مدیره و بازرسان :
* شرکا و صاحبان سهام :
* تعداد کارکنان در سطوح مختلف :
* فضای اداری :
* فضای فنی :
* فضای انبار :
* تجهیزات فنی و ماشین آلات :
* حجم سرمایه در گردش سالیانه طی سه سال گذشته :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :